Rodzaje zielonej herbaty

Opublikowany

zielona herbata

Osoby dbaj?ce o w?asne zdrowie doceniaj? dobór poszczególnych sk?adników do diety. Herbata zielona to dla wielu synonim zdrowego stylu ?ycia. Dzi?ki krótkiemu procesowi fermentacji (lub jego ca?kowitemu brakowi) w jej li?ciach pozostaje du?a ilo?? polifenoli i przeciwutleniaczy. To w?a?nie jest ?ród?em wi?kszo?ci w?a?ciwo?ci zdrowotnych tego specyfiku.

Na rynku herbat mo?emy znale?? wiele pozycji ró?ni?cych si? od siebie sk?adem oraz smakiem. Chi?ska herbata przypadnie do gustu niektórym mi?o?nikom teiny, podczas gdy inni zwróc? swoj? uwag? na inne odmiany. Japo?ska zielona herbata to oprócz swojego ,,bliskiego»« konkurenta najpopularniejsza odmiana tego specyfiku, jednak na rynku mo?emy spotka? równie? inne produkty ciesz?ce si? rosn?c? popularno?ci?.

Niektóre herbaty posiadaj? swoje specyficzne nazwy, które wynikaj? chocia?by z ich wygl?du. Dla przyk?adu, gunpowder to chi?ska zielona herbata, przypominaj?ca proch strzelniczy. W?a?nie ta cecha wp?yn??a na jej nazw?, przyj?t? na ca?ym ?wiecie.

Obj?to?? herbaty gunpowder jest zdecydowanie mniejsza od jej odpowiedników (zwini?te li?cie ,,puchn?»« po zalaniu ich gor?c? wod?). Dobr? jako?? produktu mo?emy pozna? po l?nieniu i wielko?ci zwini?tych li?ci. Dla poszczególnych rodzajów herbat znane s? równie? ró?ne metody ich zaparzania. Ten ma?y detal istotnie wp?ywa na w?a?ciwo?ci smakowe dla odbiorcy, nawet w zakresie jednego gatunku herbaty.


Kategorie Zielona herbata, Najlepsza herbata

Ciasteczka
Informacja o ciasteczkach:

Ta strona u?ywa cookies, dzi?ki którym nasz serwis mo?e dzia?a? lepiej.

[x]