Najlepsza herbata - bubble tea

Opublikowany

najlepsza herbata

Najlepsza herbata – herbata z kuleczkami

Wielu z nas zapewne s?ysza?o o popularnej w?ród m?odzie?y modzie na picie herbaty z kuleczkami. Od kilku sezonów kolorowe stoiska kusz? nas swoim wygl?dem, zach?caj?c do spróbowania zimnego przysmaku w p?ynie, reklamuj?c si? nowatorskim spojrzeniem na ten znany napój. Czym jednak jest bubble tea i czy naprawd? zas?uguje na miano najlepszej herbaty?

Popularn? dzi? form? podawania wywaru z li?ci wynalaz? najprawdopodobniej Liu Han Je, w?a?ciciel tajwa?skiej herbaciarni, b?d?cej jednocze?nie czym? takim jak sklep z herbatami. Jego celem by?o zach?cenie dzieci oraz m?odzie?y do picia jako?ciowo dobrej herbaty. W tamtym okresie bowiem napar ten by? kojarzony z doros?ymi, podczas gdy m?odzi ludzie si?gali g?ównie po niezdrowe napoje. Mieszkaniec Taichingu aby powi?kszy? swoje dochody i rozwin?? interes, wpad? na pomys? utworzenia wcze?niej niespotykanej formy podawania tego? napoju.

Pear milk tea

W 1987 roku powsta?a pearl milk tea, której nazwa wywodzi si? od formy podawania tego orientalnego koktajlu. Oprócz samej cieczy, w naczyniu znajdowa?o si? mleko, kostki lodu i najwa?niejsze – kulki, które mia?y wkrótce przysporzy? Tajwa?czykowi wielu fanów. Do ich powstania zastosowa? tapiok?, która jest rodzajem skrobii, otrzymywanej z korzenia manioku. Co najwa?niejsze, substancja ta pozbawiona jest w zupe?no?ci glutenu, nie powoduje ?adnych reakcji alergicznych, cechuje si? du?? przyswajalno?ci?, dzi?ki obecno?ci ?atwych do trawienia w?glowodanów.

Dobre herbaty

Podstaw? i zarazem baz? przysmaku stanowi napar z li?ci herbaty, rodzaj dobierany jest w zale?no?ci od osobistych preferencji. Czarna herbata o du?ej zawarto?ci teiny dzia?aj?cej pobudzaj?co, zmniejszaj?ca ryzyko zawa?u serca, maj?ca lekki cierpi znak, uwielbiany przez wiele osób. Zielona herbata, która oczyszcza i wspomaga proces odchudzania tak?e stanowi ?wietn? baz? pod nasz? bubble tea. Swoich zwolenników ma wersja najmniej przetworzona – bia?a herbata, która to dzi?ki niewielkiej obróbce posiada najwi?cej sk?adników od?ywczych. W?ród popularnych baz wymienia si? tak?e earl grey o silnym dzia?aniu prozdrowotnym, m.in. powoduj?cym wzmocnienie organizmu. Mimo, i? herbaty te by?y dawniej trudno dost?pne, dzisiaj mo?emy je z ?atwo?ci? zamówi? nawet od samego producenta za pomoc? sklepu internetowego z herbat?.


Kategorie Najlepsza herbata, Zestawy herbat

Ciasteczka
Informacja o ciasteczkach:

Ta strona u?ywa cookies, dzi?ki którym nasz serwis mo?e dzia?a? lepiej.

[x]